'
Вид на посёлок Архыз с начала подъёма на Кругозор (2002 г.)